Jozef Hrbáčik ohýbá hřebíky pěstí


Česko Slovensko Má Talent Jozef Hrbáčik přišel ukázat porotě Česko Slovensko Má Talent, jak dokáže ohnout šest hřebíků pomocí své pěsti. Na postup to ovšem v žádném případě nestačilo a Jozef v soutěži končí.
3 komentáře: “Jozef Hrbáčik ohýbá hřebíky pěstí”

  1. Juj, tak to by se mi ste1vat nemělo, s ohledem na to, že o Soudnedm dvoře poře1d pedšu. Zjevně jsem se dedval do stare9 verze Statutu, kroteu me1m staženou u sebe v počedtači, a nenapadlo mě zkorigovat ten fadaj se současnosted. Děkuji.Knedžka, kroteu jsem pre1vě dočetl () – kre1sně ukazuje, jak mohou soudy ovlivňovat svůj ne1pad take9 mimo jine9 tedm kolik a jakfdch (jak široce a take9 „pevně“ vymezenfdch) pre1v přiznajed (on o tom pedše už Posner v te9 knedžce, na kroteu odkazuji v postu, Komesar ale děle1 poměrně sofistikovanou analfdzu, kde navedc srovne1ve1 efektivitu a reprezentativnost + medru participace při rozhodove1ned jinfdch instituced, než soudů, při ochraně pre1v). Soudned dvůr je v tomhle směru v takove9 pasti: na jednu stranu se1m sebe legitimizuje tedm, že ochraňuje jednotlivce (čedmž take9 samožejmě doste1ve1 do rukou fačinnfd ne1stroj na prosazove1ned pre1va ES na vnitroste1tned farovni – o tom jsou napse1ny stohy čle1nků a knih), na stranu druhou me1 omezenou institucione1lned kapacitu ta očeke1ve1ned jednotlivců naplňovat. Proble9my si přiděle1ve1 take9 svfdmi sofistikovanfdmi a nadměrně komplikovanfdmi doktrednami – např. jen věštec dnes může u mnoha ustanovened ředci, že majed předmfd fačinek, popř. že je možne9 některe9 z ustanovened pre1va vykle1dat eurokonformně (v tomhle směru nemilosrdně kritizuje judikaturu ESD genere1lned advoke1t Maze1k ve sve9m stanovisku, na ktere9 jsem upozorňoval).Jeden z proble9mů současne9ho (nejen evropske9ho) soudnictved je take9 juridifikace všeho společenske9ho života (nejen politiky, proble9m, o ktere9m a psal Zdeněk Kfchn) a regulace. Lide9 dneska zkre1tka vided řešened všech svfdch proble9mů v pre1vu a v institucionaliziovane9m syste9mu na jeho vynucove1ned, ne v jinfdch společenskfdch mechanismech. To je ale favaha ne na samotnfd post, ale čle1nek nebo rovnou knihu. V češtině o tom psal mj. P. Holle4nder: Kolaps soudcovske9ho ste1tu : běžed odpočedte1ve1ned? (in: V. Hloušek a V. Šimedček (eds.): Dělba soudned moci v Česke9 republice (Masarykova univerzita v Brně, Politologickfd fastav, 2004)).

  2. Isa from Italy, May 21, 2012 at 12:38 PM La posizione della sutrttrua, praticamente a ridosso dell’Arena di , ne fa sicuramente un punto di forza. Segnalo positivamente la disponibilite0 e l’attenzione del personale della reception, nonche8 l’impeccabile pulizia della camera. Buona anche la colazione, sicuramente tornerf2 all’Hotel San Luca la prossima volta che verrf2 a Verona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *